فایل های دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی - صفحه 1

تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پستهای مختلف بازی

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پستهای مختلف بازی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه مؤلفه های مديريت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمان

رابطه مؤلفه های مديريت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل