فایل های دسته بندی عمران مدیریت ساخت - صفحه 1

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژههای عمرانی

ایجاد ساختاری برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران در پروژههای عمرانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه هاي مهندسی به روش تدارکات - ساخت

شناسایی و بررسی علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه هاي مهندسی به روش تدارکات - ساخت )اي پی سی( و ارائه راهکارهاي کاهش آن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل