فایل های دسته بندی رشته مکانیک - صفحه 1

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همرا

آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل