فایل های دسته بندی رشته کامپیوتر - صفحه 1

زمانبندي دسته وظایف براساس برآورده کردن کیفیت سرویس و کاهش هزینه با استفاده از برنامه ریزي ریاضی درس

زمانبندي دسته وظایف براساس برآورده کردن کیفیت سرویس و کاهش هزینه با استفاده از برنامه ریزي ریاضی در سیستمهاي محاسبات ابري

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل