فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

تجزيه و تحلیل اقتصادي کشاورزي برنج در استان مازندران و راهکارهايی در جهت دستیابی به حداکثر سودآوري

تجزيه و تحلیل اقتصادي کشاورزي برنج در استان مازندران و راهکارهايی در جهت دستیابی به حداکثر سودآوري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل