فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر

بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران بیمه بدنه )مطالعه موردی شعب و نمایند گی های شرکت بیمه البرز( از دیدگاه بیمه گران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت پروژه ارزش کسب شدهevpm

مدیریت پروژه ارزش کسب شدهevpm

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه میان بکارگیری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی

بررسی رابطه میان بکارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات با یادگیری سازمانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل